Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida wdrożyła w 2022 najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida to jedna z najważniejszych instytucji kultury w regionie, łącząca funkcję książnicy i ośrodka naukowego. Zapewnia dostęp do swoich zbiorów, dba o bardzo cenny dla regionu i miasta księgozbiór zabytkowy, organizuje liczne wydarzenia kulturalne. Biblioteka posiada w swoich zbiorach blisko 312 tysięcy książek i czasopism współczesnych. Blisko 97 tysięcy woluminów to literatura piękna dla dorosłych, 46 tysięcy – literatura piękna dla dzieci, 164 tysięcy – publikacje popularnonaukowe i naukowe.

Gromadzi bogaty księgozbiór zabytkowy, stanowiący niezwykle cenny element dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Obejmuje on 69 inkunabułów, 527 rękopisów, 8938 starych druków, w tym także druki muzyczne, kartograficzne oraz ekslibrisy i grafiki. Ponadto do zbiorów zabytkowych zalicza się złożony z blisko 30 tysięcy pozycji księgozbiór z XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz ponad 1200 tytułów czasopism. Najcenniejsza część elbląskich zbiorów zabytkowych należy do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zdigitalizowane zbiory zabytkowe placówka udostępnia za pośrednictwem Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece Elbląskiej) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi Centralnej Biblioteki Państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Biblioteka Elbląska, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.

 

Artykuł stanowi wspólną publikację Biblioteki Elbląskiej i Biblioteki Narodowej