Skip to content Skip to footer

Projekty archiwalne

Projekty archiwalne Biblioteki Elbląskiej

Rok Tytuł projektu Krótki opis Nazwa programu Wartość projektu Termin realizacji
2019
Utworzenie nowoczesnego centrum historyczno-regionalnego REGIOTEKA Powstanie wielofunkcyjnego centrum historyczno-regionalnego REGIOTEKA: aranżacja wnętrz pracowni regionalnej oraz sali seminaryjnej), zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i wystawienniczego (specjalistycznych gablot pozwalających na ekspozycję zabytkowego księgozbioru). Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocju Kultury 443 750,00 zł 1.07.2019-31.12.2019 r.
Konserwacja zabytkowych czasopism i gazet ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej Konserwacja zachowawcza najcenniejszej części zbioru zabytkowych czasopism Biblioteki Elbląskiej, zawierającej czasopisma wydane do 1800 roku (155 tytułów w 1163 woluminach), a także jeden tytuł najważniejszej XIX-wiecznej gazety elbląskiej (5 wol.). Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocju Kultury 125 650,00 zł Projekt dwuletni 16.04.2018 r.-13.12.2019 r.
Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbioru wchodzącego w skład zasobu narodowego oraz tworzenie infrastruktury do przechowywania w formie cyfrowej i modyfikację oprogramowania do popularyzacji zasobów cyfrowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 62 415,00 zł
2018
Konserwacja zabytkowych czasopism i gazet ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej Konserwacja zachowawcza najcenniejszej części zbioru zabytkowych czasopism Biblioteki Elbląskiej, zawierającej czasopisma wydane do 1800 roku (155 tytułów w 1163 woluminach), a także jeden tytuł najważniejszej XIX-wiecznej gazety elbląskiej (5 wol.). Kontynuacja prac związanych z przenosinami zbiorów zabytkowych do właściwych magazynów. Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocju Kultury Projekt dwuletni 16.04.2018 r.-13.12.2019 r.
Wdrożenie systemu zabezpieczeń i aktywnej promocji zbiorów Biblioteki Elbląskiej Zwiększenie ochrony księgozbioru Biblioteki Elbląskiej oraz utworzenie systemu prezentacji i wyszukiwania zasobów Biblioteki, w tym dokumentów zdigitalizowanych, między innymi gazet i starodruków, zwiększenia dostępu do zasobów biblioteki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z programu Infrastruktura kultury. 225 456,00 zł 16.07.2018-30.12.2018 r.
2017 Interaktywna Biblioteka Młodego Czytelnika jako “trzecie miejsce” Stworzenie nowatorskiej Biblioteki Młodego Czytelnika, zaprojektowanej zgodnie z ideą “trzeciego miejsca” dla dzieci, młodzieży i rodzin z małymi dziećmi. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej oraz systemu monitoringu dla ochrony zbiorów i sprzętu. Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z programu Infrastruktura kultury 251 080,42 zł 18.04.2017-31.10.2017 r.
2016
Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych Projekt badawczy analizujący związki między aktywnością kulturalną i jakością życia. Wyniki badań http://kulturadzwignia.bibliotekaelblaska.pl/ Dofinansowano ze środków MKiDN z programu „Obserwatorium kultury”.
Zrealizowano przy pomocy finansowej samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg.
267 190,00 zł Projekt dwuletni 01.03.2016-15.12.2017 r.
Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej Zakup urządzeń i aparatury stanowiących uzupełnienie obecnego wyposażenia pracowni w obrębie czterech grup: urządzenia służące do przeprowadzania prac konserwatorskich, aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem, meble, sprzęt i oprogramowanie do przygotowywania dokumentacji konserwatorskiej. Dofinansowany ze środków MKiDN oraz Miasta Elbląg 133 802,00 zł 01.04.2016 r.-31.11.2016 r.
2015
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno-edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej Modernizacja i rozwój Filii nr 7 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Hetmańskiej 16/20, poprawa dostępu do zasobów biblioteki, podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej. W ramach zadania zakupiony został sprzęt multimedialny i komputerowy oraz wyposażenie meblowe. Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Infrastruktura kultury 63 402,00 zł 01.04-31.10.2015 r.
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III Digitalizacja, archiwizacja i publikacja: 33 vol. inkunabułów i postinkunabułów; 87 vol. zbiorów kartograficznych; 7 vol. starodruków z MAH w Elblągu (wszystkie dot. Gimnazjum Elbląskiego). Zakupiony został sprzęt UPS Emerson Liebert ITA 2x20kVA – do ochrony sprzętów elektronicznych przed różnego rodzaju zakłóceniami, QNAP TS-EC2480U-RP – dysk sieciowy NAS do przechowywania danych, szafa serwerowa dla biblioteki taśmowej, switch, oprogramowanie do obróbki OCR, klimatyzator, taśmy do biblioteki taśmowej oraz wykonana została kopia taśm zapełnionych zdigitalizowanymi obiektami. Dofinansowane ze środków MKiDN w ramach piątej edycji konkursu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. 224 326,00 zł 01.06.2015 r. – 31.12.2015 r.
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap II Digitalizacja, archiwizacja i publikacja: 425 poloników XVI-wiecznych oraz 274 poloników XVII-wiecznych, ponad 86 tys. skanów.
Nowy wygląd zyskał Elbląski Wortal Historyczny prezentujący opracowania dotyczące zdigitalizowanych zbiorów BE i artykuły na temat historii Elbląga. Nowy wygląd zyskała również Elbląska Biblioteka Cyfrowa.Zakupiono: bibliotekę taśmowa o pojemności 100TB przeznaczoną do długotrwałej i bezpiecznej archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów, serwer dla oprogramowania dlibra. W celu poprawy funkcjonalności i niezawodności katalogu elektronicznego EBC nastąpiło rozdzielenie usług oprogramowania dlibra na 3 serwery.
Dofinansowane ze środków MKiDN w ramach czwartej edycji konkursu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. 324 095,00 zł Projekt dwuletni 15.07.2014 r.-31.05.2015 r.
Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.-kontynuacja Projekt dwuletni 01.03.2014 r.-30.11.2015 r.
Festiwal kulturalny 12.Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu W ramach realizacji zadania zostały zrealizowane następujące działania: 3 seminaria samorządowe z udziałem samorządowców, polityków i ekspertów, 3 spotkania literackie z udziałem znanych pisarzy, 1 panel dyskusyjny, 4 plenerowe spektakle teatralne, 4 koncerty muzyczne, 3 rodzaje warsztatów oraz wystawa. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015 163 927,29 zł
2014 „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja” Konserwacja około 5 tys. książek z najstarszej części zabytkowego księgozbioru (drukami wydanymi do 1800 roku). Książki zostały oczyszczone oraz poddane drobnym naprawom. Wykonano obszerną dokumentację opisową i fotograficzną wszystkich woluminów. Woluminy ze śladami zakażenia mikrobiologicznego zostały zdezynfekowane w komorze fumigacyjnej. Po konserwacji książki zostały zabezpieczone w opakowaniach ochronnych i umieszczone w klimatyzowanych magazynach. 260 300,00 zł 01.03.2014 r.-30.11.2015 r.
2013
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej,etap 2 Projekt dwuletni: 15.07.2014 r. – 31.05.2015 r.
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej Zbiór poddany digitalizacji w ramach projektu to 160 vol. XVII-wiecznych poloników (nr inw. 1462 – 1621), których tematyka dotyczy historii, teologii, prawa i politologii, są też pojedyncze druki z matematyki, medycyny, zielniki, kalendarze.
W ramach projektu został zakupiony specjalistyczny skaner QIDENUS MASTERED A2 – skaner półautomatyczny z kołyską typu V
Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Wieloletniego Programu Kultura+/Digitalizacja 493 328,00 zł 1.07.2013-30.06.2014 r.
2. Elbląska Jesień Literacka Celem projektu było zorganizowanie wydarzeń literackich skierowanych do społeczności lokalnej Elbląga i powiatu elbląskiego. Odbyły się spotkania autorskie, warsztaty, konkursy, projekcje filmowe, spektakle teatralne i inne. Dofinansowano ze środków MKiDN z programu “Promocja literatury i czytelnictwa”. 30 150,00 zł 01.03.2013 r. – 31.12.2013 r.
Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt dwuletni: 1.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
Jak uniknąć samotnej gry w kręgle Diagnoza kompetencji pracowników publicznych, obywatelskich i rynkowych instytucji i organizacji działających w sferze kultury w pięćdziesięciu gminach województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-popmorskiego w aspekcie prowadzenia projektów prospołecznych. Efekty badań http://antybowling.bibel.pl/ Dofinansowane ze środków MKiDN z programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. 233 400,00 zł 15.02.2012-15.12.2013 r.
2012 Elbląska Jesień Literacka Celem projektu było zorganizowanie wydarzeń literackich skierowanych do społeczności lokalnej Elbląga i powiatu elbląskiego. Odbyły się spotkania autorskie, warsztaty, konkursy, projekcje filmowe, spektakle teatralne i inne Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu “Promocja literatury i czytelnictwa”. 211 40,67 zł
III Elbląskie Forum Kulturoznawcze pn. „Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. 79 713,25 zł
„Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.” Zabiegom konserwatorskim poddanych zostało łącznie 1321 woluminów druków z XVIII wieku. Dofinansowano ze środków MKiDN z programu “Dziedzictwo kulturowe”. 74 212,80 zł
Kraszewski. Komputery dla Bibliotek Zakupiono 10 zestawów komputerowych: 5 kpl.dział Gromadzenia, 5 kpl. Filie Biblioteki Elbląskiej Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 20 000,00 zł
Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? Projekt dwuletni: 15.02.2012-15.12.2013 r.
2011 “Grupy odtworzeniowe. Rekonstrukcja dziedzictwa i kultura w działaniu” Celem projektu było dokonanie diagnozy i analizy przemian w kulturze generowanych przez uczestnictwo w grupach odtworzeniowych Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Obserwatorium kultury. 125 112,83 zł 01.06 – 15.12.2011 r.
2010 Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej. Projekt miał na celu ocenę stanu zachowania wraz z dokumentacją fotograficzną i przeprowadzenie konserwacji zapobiegawczej i zachowawczej zbioru 2280 woluminów zabytkowych, w tym inkunabułów i starych druków z XV i XVII wieku. 131 660,00 zł 01.03.-30.11.2010 r.
Konferencja „Codzienność kręci – codzienność kultury, kultura codzienności” 92 516,00 zł 01.06 – 30.11.2010 r.
Rozbudowa infrastruktury Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej Biblioteki Elbląskiej. Zakup urządzeń niezbędnych do masowego przechowywania i udostępniania danych. Zakupiono serwer do systemu Libra, serwery dyskowe, zasilacze UPS, switch i klimatyzator. 173 800,00 zł 01.03-15.12.2010 r.
2009 Rozbudowa Elektronicznego Systemu Informacji Biblioteki Elbląskiej Utworzenie elektronicznego katalogu prasy regionalnej od 1800 roku do 1941 roku Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach MECENATU 2009 – Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury 512 900,00 zł 01.02 – 31.12.2009 r.
Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków botaniki Konserwacja zespołu zielników od XV do XVIII wieku ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe 81 800,00 zł 01.03 – 30.11.2009 r.
Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Organizacja i wyposażenie pracowni było ściśle związane z ochroną niezwykle cennego dla Biblioteki zbioru rękopisów, starodruków i druków XIX-wiecznych. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury 80 980,00 zł 01.3 – 20.12.2009 r.
Od wiedzy do efektów Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. Priorytet 2: Obserwatorium kultury. 57 775,00 zł 01.02 – 31.12.2009 r.
Festiwal – 4 Pory Książki Celem prjektu było zorganizowanie spotkań autorskich i wydarzeń okołoliterackich promujących czytelnictwo. Dofinansowano ze środków Instytutu Ksiązki. 35 210,00 zł 01.03 – 31.12.2009 r.
2008 Elektroniczny System Informacji Biblioteki Elbląskiej Celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego, ułatwiającego dostęp do uporządkowanej informacji zawartej w unikatowych w skali kraju zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Wdrożony system dLibra pozwolił na udostępnianie poprzez interfejs www zasoby biblioteki w formie elektronicznej. Stworzono elektroniczny katalog historii i kultury miasta Elbląga w oparciu o posiadane przez Bibliotekę Elbląską zbiory. Dofinnsowano ze środków MKiDN z programu Mecenat 2008 ??? 1.04 – 31.12.2008 r.
Moda na obciach Przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Edukacja kulturalna 85 000,00 zł 1.05 – 31.12.2008 r.
Elbląski genius loci: kultura, społeczeństwo, tożsamość Zorganizowanie konferencji naukowej i cyklicznych zajęć edukacyjnych Dofinansowano ze środków MKiDN z programu – Patriotyzm jutra 15 000,00 zł 5.05 – 31.12.2008 r.
Zakup wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji działu Zbiorów Zabytkowych BE w zwiazku z ochroną odzyskanego z depozytu Biblioteki Uniwersyteckiej UMK zabytkowego księgozbioru biblioteki. Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Infrastruktura kultury 100 000,00 zł 1.05 – 20.12.2008 r.
Papierowy Lala – land warsztaty artystyczne Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów artystycznych w oparciu o legendy elbląskie Dofinansowano ze środków MKiDN z programu: Inicjatywy lokalne 23 061,00 zł 1.04 – 31.12.2008 r.
Dziecko w krainie wartości – Akademia Młodego Czytelnika Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego dzieci poprzez prezentowanie za pomocą różnych działań edukacyjno-kulturalnych podstawowych wartości tj.: przyjaźń, lojalność, uczciwość, współczucie itp. Dofinansowano ze środków MKiDN z programu Promocja czytelnictwa. 10 000,00 zł 1.09 – 31.12.2008 r.
2007 Be-moll – Biblioteka muzyczna Utworzenie Biblioteki muzycznej wyposażonej w specjalistyczne stanowiska odsłuchowe, stanowisko TV oraz system specjalistycznych regałów do przechowywania muzykaliów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zakupionie antykradzieżowego systemu zabezpieczającego. Stworzenie interaktywnej strony internetowej. Dofinansowane z MKiDN z programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa (MECENAT 2007) ??? 1.01-31.12.2007 r.
2006 Papierowy szlak Wyposażenie Pracowni Papieru Artystycznego w sprzęt i materiały do przeprowadzenia zajęć. Zapoznanie uczestników ze sztuką książki, jej historią, sposobami wytwarzania w minionych wiekach i współcześnie. Program skierowany był do uczniów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych procesem powstawania starych druków i awangardowymi technikami wykonania książek współczesnych. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach programu Operacyjnego Rozwój inicjatyw lokalnych
2005 Elektroniczna Pajęczyna Wdrażanie systemów informatycznych, w tym tworzenie elektronicznych katalogów oraz rozszerzenie form działalności biblioteki. Projekt obejmował komputeryzację w ośmiu filiach Biblioteki Elbląskiej i organizację Szkoły Komunikacji Wizualnej. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu “Mecenat 2006”
Transfer wiedzy: PISZĘ-CZYTAM-SŁUCHAM W ramach projektu odbyły się spotkania i wieczory autorskie z pisarzami nagradzanymi w konkursach literackich, spektakle teatralne, spotkania muzyczne, zajęcia edukacyjne, konkurs dla dorosłych, prelekcje, warsztaty i konkursy plastyczne dla dzieci. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, Priorytet 2: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa.
Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej Zorganizowanie sesji naukowej dotyczącej zbiorów zabytkowych Bibliteki Ebląskiej. Wydanie publikacji: informatora “Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej” i książki zawierającej materiały pokonferencyjne “Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r.” Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, Priorytet 1: Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury
2004 Badanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego Przeprowadzenie badań i ich publikacja w formie książki pt.”Co się lubi, co się ma. Uczestnictwo w kulturze. Elbląg i powiat elbląski”. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Obserwatorium Kultury