Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Biblioteka Elbląska nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych na tej stronie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy strony mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tej strony.

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona była maksymalnie bezpieczna dla użytkowników.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z podaniem przez Pana / Panią danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu przy ul św Ducha 3-7, 82-300 Elbląg. Na podstawie umów dane udostępniane są Bibliotece Narodowej oraz firmie SOKRATES – software Leszek Masadyński.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Przesław, dostępny adresem poczty elektronicznej: iod@bibliotekaelblaska.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zaplanowanego wydarzenia. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do następnej edycji wydarzenia.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki Elbląskiej oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych.

 
Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać Państwa wizerunek, który zostanie zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego w chwili pojawienia się na terenie Biblioteki Elbląskiej.

 
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Zob. art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz:

– art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

– § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 
Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane są przechowywane w systemie monitoringu wizyjnego przez 30 dni od dnia zapisu, po czym są kasowane.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.