Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko – Główny specjalista ds. kadr i spraw socjalnych – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
▪ wykształcenie wyższe, kierunkowe lub podyplomowe z zakresu: Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość i pokrewne,
▪ minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
▪ znajomość programów kadrowo – płacowych,
▪ znajomość przepisów prawa pracy,
▪ znajomość ustaw dotyczących prowadzenia działalności kulturalnej;
▪ znajomość przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
▪ wysokie umiejętności interpersonalne,
▪ znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office ,
▪ znajomość obsługi urządzeń biurowych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
• sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy zgodnych,
• naliczanie wysługi, nagród jubileuszowych oraz innych składników wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
• pełna obsługa programu kadrowo-płacowego,
• prowadzenie ewidencji i nadzór nad czasem pracy pracowników instytucji, w tym urlopami, zwolnieniami lekarskimi, podróżami służbowymi etc.,
• zapewnienie prawidłowej realizacji polityki personalnej instytucji,
• kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
• prowadzenie terminarza spotkań, organizacja wyjazdów służbowych, organizacja narad, konferencji itp.
• przygotowywanie zestawień, raportów i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne,
• sporządzanie deklaracji i sprawozdań GUS,
• prowadzenie i obsługa panelu Benefit system,
• obsługa platformy usług elektronicznych ZUS,
• nadzór i prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
• nadzór nad obiegiem dokumentacji w instytucji,
• współpraca z PFRON, PUP i innymi instytucjami w zakresie zatrudniania osób, w tym niepełnosprawnych – dofinansowania do stanowisk pracy,
• współpraca z organizacjami zawodowymi funkcjonującymi w instytucji,
• dbanie o wizerunek i budowanie marki instytucji na zewnątrz.

3. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kopie świadectw pracy,
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia itd.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7 w terminie od 23 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.