Skip to content Skip to footer

Monitoring wizyjny

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki Elbląskiej oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać Państwa wizerunek, który zostanie zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego w chwili pojawienia się na terenie Biblioteki Elbląskiej.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Zob. art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

- § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane są przechowywane w systemie monitoringu wizyjnego przez 30 dni od dnia zapisu, po czym są kasowane.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.