Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W czwartek, 23 lutego, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online w ramach Wirtualnej Regioteki poświęcone działalności franciszkanów w Gdańsku w okresie późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych. Gościem dr. Radosława Kubusa będzie prof. Rafał Kubicki. Rozmowa odbędzie się na stronie FB Biblioteki Elbląskiej.

Klasztor franciszkanów w Gdańsku był ostatnią fundacją zgromadzenia braci mniejszych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Powstał dopiero w pierwszej połowie XIV wieku. Przez lata franciszkanie wraz z innymi zakonami oraz całym duchowieństwem współtworzyli życie duchowe nadmotławskiego miasta, pełniąc posługę szczególnie wśród ubogich warstw społecznych. Aktywność braci mniejszych nie ograniczała się jednak do samego miasta, ale miała znacznie szerszy charakter. Poważy cios zgromadzeniu zadała reformacja, która szerzyła się w gdańsku począwszy od lat 20. XVI wieku. Na jej skutek doszło do kryzysu wewnętrznego w strukturach zakonu, a w konsekwencji w latach 50. XVI wieku do utraty przez zakon swoich nieruchomości. Na skutek rozpadu wewnętrznych struktur zakonnych, duża część „szarych mnichów” przeszła na luteranizm, pełniąc w nowej rzeczywistości funkcje kaznodziejów i pastorów. W tym czasie nastąpił kres działalności franciszkanów w mieście. Same zabudowania poklasztorne stały się zapleczem dla Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (obecnie mieści się w nich siedziba Muzeum Narodowego w Gdańsku), natomiast bogaty księgozbiór franciszkanów stał się, obok księgozbioru Jana Bernarda Bonifacia, zalążkiem dla powstania Biblioteki Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis). O tym, jak dokładnie wyglądała działalność franciszkanów w Gdańsku w okresie późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych opowie nam na najbliższym spotkaniu z cyklu „Wirtualna Regioteka” prof. Rafał Kubicki – zapowiada Radosław Kubus.

Rafał Kubicki – profesor, historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Autor szeregu monografii oraz artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii monastycyzmu w średniowieczu i okresie nowożytnym, dziejach społeczno-gospodarczych władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym.

grafika: R. Curicke, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, 1687.