Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W czwartek, 8 lipca, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online z prof. dr hab. Rafałem Kubickim poświęcone dziejom szpitalnictwa na Pomorzu od średniowiecza do czasów nowożytnych. Pretekstem do dyskusji w cyklu “Wirtualna Regioteka” jest dopiero co wydany XI tom Studiów Historica Gedanensia “Od hospitale do szpitala”. Rozmowę na FB Biblioteki Elbląskiej poprowadzi Radosław Kubus z Regioteki.

“Doświadczenie choroby i starości towarzyszy człowiekowi od zawsze. Reakcją na nie stało się z czasem powoływanie instytucji, które miały wspomóc lub zastąpić opiekę nad osobami chorymi i starymi, realizowaną zazwyczaj w kręgu rodziny. W warunkach Europy wczesnośredniowiecznej nowy impuls tym działaniom nadało chrześcijaństwo, które objęło nakazem troski i opieki także obcych, w tym przede wszystkim pielgrzymów. (…) W realiach średniowiecznej Europy szpital służył bardziej opiece nad osobami starymi niż leczeniu chorych. (…) W nowożytnej Europie na funkcjonowanie szpitalnictwa silnie oddziaływały podziały konfesyjne, które zatarły się dopiero w drugiej połowie XIX w., wraz z powstaniem państwowej opieki zdrowotnej. Kolejnym etapem rozwoju szpitalnictwa w Europie było w krajach wysokorozwiniętych działających z różnym skutkiem powszechnych systemów opieki zdrowotnej. Równolegle dokonywał się postęp wiedzy medycznej, a lekarzy kształcono na uniwersytetach i w związanych z nimi szpitalach klinicznych”. (Ze wstępu profesora Rafała Kubickiego)

prof. dr hab. Rafał Kubicki – historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach monastycyzmu, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie poźnośrednioweicznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor licznych artykułów i monografii. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazały się aż dwie monografie prof. Kubickiego, tj. Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu, Gdańsk 2020 oraz Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk 2021