• Aktualności > News
 • Zmiana zasad korzystania z biblioteki

  14.09.2020

  Od poniedziałku, 14 września we wszystkich działach i filiach Biblioteki Elbląskiej złagodzone zostają niektóre obostrzenia związane z korzystaniem z biblioteki, m.in. przywrócony zostaje wolny dostęp do półek bibliotecznych dla czytelników, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasadami funkcjonowania:  Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania
  Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida
  w okresie zagrożenia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
  dla czytelników Biblioteki  §1
  Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi czytelników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki Elbląskiej.

  §2
  Procedura obejmuje:
  1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla czytelników oraz dezynfekcję powierzchni i zasobów bibliotecznych.
  2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi czytelników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
  3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
  4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
  5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem.

  §3
  Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

  1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy wejściu do Biblioteki).
  2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze - strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
  3. Ustala się dopuszczalny limit osób przebywających w Bibliotece Elbląskiej:
  a) Biblioteka Główna - ul. św. Ducha 3-7 - 47 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  b) ul. Zamkowa 1 „BULAJ” - 15 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.
  Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  c) Filia nr 1 - ul. Brzeska 5 - 5 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.
  Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  d) Filia nr 3 - Aleja Józefa Piłsudskiego 17 - 16 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  e) Filia nr 5 "KOSTKA” - ul. Józefa Wybickiego 20 - 16 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  f) Filia nr 6 - ul. Słoneczna 29-31 - 17 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.
  Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  g) Filia nr 7 "CYBERIADA" - ul. Hetmańska 16-22     - 14 osób, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  h) Filia nr 8 - ul. Romualda Mielczarskiego 22-24 - 3 osoby, z tym, iż rodzic / opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
  4. Skraca się czas przebywania osób, rodziców /opiekunów w Bibliotece, wyłącznie na czas niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
  5. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych i wykonywania wydruków jest ustalana indywidualnie w placówce bibliotecznej. O udostepnieniu użytkownikowi stanowiska komputerowego decyduje bibliotekarz.
  Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy przez użytkownika.
  6. Osoby, rodzice /opiekunowie korzystający z Biblioteki zobowiązani są do bezwzględnego noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos, i rękawiczek ochronnych (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe rękawiczki dostępne w Bibliotece).
  Osoba bez maski ochronnej i rękawiczek ochronnych nie zostanie obsłużona.
  7. Należy wykonywać wietrzenie pomieszczeń co 2 godziny, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników i innych powierzchni lub elementów często używanych.

  §4
  Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu
  1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
  a) za pośrednictwem rezerwacji poprzez katalog on-line biblioteki.
  b) telefonicznie pod numerami:
  Biblioteka Główna
  55 625 60 12 - Literatura naukowa i popularnonaukowa
  55 625 601 7 - Literatura piękna
  55 625 60 23 - Literatura dziecięca i młodzieżowa
  Filie biblioteczne
  Filia nr 1, ul. Brzeska 5 - tel. 55 6256065
  Filia nr 3, Al. Józefa Piłsudskiego 17 - tel. 55 6256085
  Filia nr 5, "KOSTKA" ul. Józefa Wybickiego 20 - tel. 55 6256095
  Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31 - tel. 55 6256080
  Filia nr 7, "CYBERIADA"    ul. Hetmańska 16-22 - tel. 55 6110066
  Filia nr 8, ul. Romualda Mielczarskiego 22-24 - tel. 55 6256075
  2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które będzie do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika w dniu następnym.
  3. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi w §6.
  4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel obsługujący czytelników.

  §5
  Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
  1. W Bibliotece wydziela się:
  - tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie
  oraz
  - tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
  2. Zwrot zbiorów przy odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych stanowiskach, przy których może znajdować się jedna osoba.
  3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni, umieszczone w wydzielonym miejscu, oznaczone datą zwrotu i odizolowane od innych egzemplarzy.
  4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
  5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

  §6
  Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
  1. Dyrektor ustala terminy otwarcia Biblioteki Głównej i Filii.
  2. Godziny otwarcia Filii biblioteki pozostają bez zmian.
  3. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki Głównej przy ul. św. Ducha 3-7 i ul. Zamkowej 1:
  -  od poniedziałku do piątku: 10.00-18.00
  - w soboty: 09.00-15.00
  4. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu.
  5. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelnika przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego oraz z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
  6. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejsc odbywa się po wcześniejszym ich zamówieniu i ustaleniu godzin pracy w czytelni z bibliotekarzem.
  7. W czytelni może znajdować się jednorazowo max. 5 osób:
  • 2 osoby przy stanowiskach komputerowych
  (max. czas pracy 30 minut bez możliwości jego przekroczenia)
  korzystanie ze stanowiska komputerowego należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem biblioteki
  • 1 osoba przy stanowisku wypożyczalni cyfrowej Academica
  (max. czas pracy 2 godz.),
  • 2 osoby korzystające ze zbiorów bibliotecznych dostępnych na miejscu
  (max. czas pracy 2 godz.)
  8. Zawiesza się możliwość korzystania ze słuchawek podczas pracy przy komputerze.
  9. Wprowadza się zakaz samodzielnego drukowania.
  10. W czytelni nie będą udostępniane dzienniki i tygodniki papierowe.
  11. Czytelnik może skorzystać nieodpłatnie z digitalizacji prasy archiwalnej.
  Czas pracy w czytelni może być zmniejszony przez bibliotekarza,ze względu na ilość wcześniejszych rezerwacji.
  12. Oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki pozostaje ograniczona.
  13. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Elbląskiej – z wyłączeniem §5 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i §6 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.
  14. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik zobowiązany jest:
  • zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki,
  • mieć założoną maskę ochronną i jednorazowe rękawice,
  • zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną oraz wytycznymi MZ i GIS.

  §7
  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem
  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, taka osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
  2. Incydent określony w pkt 1 należy niezwłocznie zgłosić do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  3. Nakazuje się ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części / częściach Biblioteki w których przebywał użytkownik z objawami określonymi w pkt 1, oraz stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  §8
  Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej w okresie zagrożenia zakaźnej choroby COVID-2 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
  2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Elbląskiej.
  3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bibliotekaelblaska.pl.
   

  
  
Do góry

Kalendarium imprez

« Październik 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Newsletter